Kullanici sözleşmesi̇

Kullanıcı Sözleşmesi’nin instamup.com (https://instamup.com) sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen instamup.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. InstamUp, kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir. Sitemize giriş yapmakla ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını, sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yüklediğini ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul ve beyan eder. Sitemizde satışta olan web hizmetleri instamup.com’ nin malıdır ve onun tarafından işletilmektedir.

1. TARAFLAR

İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi (“Kullanım Sözleşmesi”), InstamUp Yazılım Danışmanlık ve Tic. A.Ş. ile (https://instamup.com) Websitesi’ne giriş sağlayan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Websitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

2. KULLANIM KURALLARI

Üyelik, Websitesi’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Websitesi’ne üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve InstamUp tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
Websitesi’ne üye olabilmek için, reşit olmak ve InstamUp tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin gereği InstamUp tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Websitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Websitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3-1 KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

3-1-a- Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Websitesi’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Websitesi’ndeki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Websitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3-1-b- Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, InstamUp’ ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple InstamUp’ tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3-1-c- Kullanıcı’ların InstamUp tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden InstamUp’ tan, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.
3-1-d- Kullanıcı’lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. InstamUp, Kullanıcı’lar tarafından InstamUp’ a iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 3-1-e- Kullanıcı, InstamUp’ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

YÜKÜMLÜLÜKLER (2)

3-1-f- InstamUp’ın sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Websitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, InstamUp ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla InstamUp ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. InstamUp, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3-1-g- Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Websitesi’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı InstamUp’ın, InstamUp çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. InstamUp, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
3-1-h- Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde InstamUp’ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3-2 INSTAMUP HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3-2-a- InstamUp, Websitesi’nde sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. InsatamUp, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir.
3-2-b- InstamUp, Kullanıcılar arasında Websitesi üzerinden gerçekleşen ve Websitesi’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Websitesi’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve InstamUp tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
3-2-c- Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, InstamUp ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

4. GİZLİLİK KURALLARI

InstamUp, Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, işbu Websitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. InstamUp, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.

5. FİKRİ MÜLKİYET KURALLARI

Kullanıcı’lar, Websitesi üzerinden sunulan InstamUp’ın sunmuş olduğu Hizmetlerini, InstamUp bilgilerini ve InstamUp’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının InstamUp’ın Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı InstamUp’tan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
InstamUp’ın sunmuş olduğu hizmetleri, InstamUp bilgileri, InstamUp telif haklarına tabi çalışmalar, InstamUp ticari markaları ve uzantıları, InstamUp ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve sitede yer alan her türlü ibare ve logoya yönelik tüm hakları saklıdır.
Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve InstamUp’a ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu platformlar dışında herhangi bir şekilde ilanen satışı, dağıtılması ve yayınlanması durumunda önceden uyarılmaksızın sorumluları hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

6. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

InstamUp’ın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. InstamUp, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, instamup.com ’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve https://instamup.com sitesinin hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri instamup.com sitesine ya da mobil uygulamasına göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın InstamUp tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir. 4.b Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren instamup.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep hallerinde, InstamUp işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini süresi dışında veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumluğu doğmaz. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme/etmeme veya temerrüt sayılabilecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından InstamUp’tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebepler kanunlarda belirlenen nedenlerler olup bunlara ek olarak internet kullanım sistemine ait alt yapı ve kullanım şartlarından ibarettir. Bunlar doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla InstamUp’ın azami ölçüde kontrolü dışında ve gerekli özeni göstermesine rağmen kaçınılamaz haller olarak açıklanmıştır.

8. İÇERİK KULLANIMI

8-a- InstamUp, bu internet sitesi genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde tüm bilgi, resim, InstamUp markası ve diğer markalar, https://instamup.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. InstamUp’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
8-b- https://instamup.com’a iletilen tüm eleştirilerin hakkı InstamUp’a aittir, istenildiği taktirde InstamUp tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

9. YETKİLİ MAHKEME

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafınlarda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Üye firmaların bildireceği/online internet ortamında bildirilen e-posta adresleri ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 7 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

11. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam edecektir.

12. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi’ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. InstamUp, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, InstamUp’ın uğradığı doğrudan/dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Bunlar: Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması, Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Websitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açmasıdır.
Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.